Verdeling of verrekening van vermogen

Of u nu in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent; als u gaat scheiden dienen uw vermogen en bezittingen verdeeld of verrekend te worden. Het verdelen of verrekenen kan leiden tot moeilijke vraagstukken. Wij helpen u structuur aan te brengen en de juiste beslissingen te nemen. Daarbij wijzen wij u op de fiscale gevolgen van uw keuzes in het kader van de echtscheiding, zonodig in overleg met andere deskundigen (accountants, fiscalisten) uit uw of uit ons eigen netwerk.

Gemeenschap van goederen
Als u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, moeten de bezittingen en schulden in beginsel bij helfte verdeeld worden. Dit lijkt eenvoudiger dan het is. Er kan verschil van mening zijn over bijvoorbeeld de waarde van de woning of andere bezittingen, over de peildatum (de datum die wordt aangehouden voor de verdeling van het vermogen) en over tijdens het huwelijk verkregen schenkingen of erfenissen die met het gemeenschappelijke vermogen zijn vermengd. Ook kan er discussie ontstaan over wie welk deel van de lasten in verband met de gezamenlijke woning moet blijven betalen. In overleg mag worden afgeweken van de verdeling bij helfte. Al deze aspecten komen aan de orde, wanneer wij u als mediator of als advocaat gedurende de echtscheidingsprocedure bijstaan.

Huwelijkse voorwaarden
De inhoud van de huwelijkse voorwaarden, die u ten tijde van het huwelijk bij de notaris bent overeengekomen, is bepalend voor de afwikkeling van de aanwezige bezittingen en schulden. Veelal is in de huwelijkse voorwaarden een periodiek of een finaal verrekenbeding opgenomen. We bespreken met u of dit verrekenbeding is nagekomen en wat de consequenties daarvan zijn. Ook is van belang of tijdens het huwelijk over en weer investeringen zijn gedaan in elkaars vermogen die een vergoedingsrecht met zich meebrengen. In de praktijk zien wij dat het hebben van een eigen onderneming en/of de aanwezigheid van veel vermogen vaak een reden is om huwelijkse voorwaarden aan te gaan. Deze omstandigheden brengen met zich mee dat echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden complex zijn, waarvoor onze expertise goed van pas komt.

Advies voorafgaand aan het huwelijk
Steeds vaker denken partners voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap bewust na over de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden. Doordat wij uit ervaring weten waar aan het einde van het huwelijk/partnerschap problemen ontstaan, kunnen wij u naar aanleiding van uw wensen adviseren over de inhoud van de bij de notaris te sluiten huwelijkse voorwaarden. Een goede en voor beide partners duidelijke regeling kan uiteindelijk veel ellende en kosten besparen.

Maak een gratis kennismakingsafspraak