Ouderschapsplan

Wanneer u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar en gaat scheiden, bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. De “Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” schrijft voor dat bij een verzoekschrift tot echtscheiding of een verzoek tot beëindiging van een geregistreerd partnerschap een ouderschapsplan wordt overgelegd. Wij helpen u bij het opstellen van een degelijk ouderschapsplan. De volgende onderwerpen moeten verplicht in het ouderschapsplan worden opgenomen:

    • wie belast blijft/wordt met het ouderlijk gezag;
    • op welk adres de kinderen ingeschreven worden (hun hoofdverblijf);
    • hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden (de zorgregeling);
    • hoe u elkaar informeert en raadpleegt over zaken m.b.t. de kinderen (de informatie- en consultatieregeling).

Het ouderschapsplan kan worden uitgebreid met afspraken over allerlei andere onderwerpen die de kinderen aangaan. Door onze ervaring weten wij waar het mis kan gaan in de praktijk en wat, afhankelijk van de leeftijd(en) van uw kind(eren) en uw situatie, van belang is om op te nemen in het ouderschapsplan. Door hierop vooruit te zien, kunnen latere problemen en tijdrovende en kostbare procedures voorkomen worden.

Maak een gratis kennismakingsafspraak