Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht aan de advocaten werkzaam bij Berris Familierecht te Gouda.

2. Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

3. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW op de opdracht wordt uitgesloten. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

4. Bij het inschakelen van derden zal zoveel mogelijk overleg plaatsvinden met de opdrachtgever, ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. Berris Familierecht is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook van deze derden.

5. Van tevoren wordt in overleg met de opdrachtgever een uurtarief vastgesteld tegen welk tarief de advocaat zijn/haar werkzaamheden zal verrichten. De opdrachtgever ontvangt in beginsel maandelijks achteraf een factuur waarop het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard van de werkzaamheden, omzetbelasting en verschotten. Er wordt een voorschot op het honorarium en de verschotten verlangd.

Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

6. Betaling van de declaraties dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen, op de wijze zoals op de declaratie aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim waardoor deze wettelijke rente verschuldigd is. Berris Familierecht is in dat geval bevoegd de uitvoering van de opdracht op te schorten danwel te beëindigen. Berris Familierecht is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg daarvan ontstaat.

7. Wanneer een discussie ontstaat over de behandeling van de zaak door Berris Familierecht, waarbij de cliënt het dossier ter beschikking gesteld wil hebben, zal het dossier pas ter beschikking worden gesteld na ontvangst van alle uitstaande en verschuldigde facturen tot dat moment.

8. De aansprakelijkheid van Berris Familierecht jegens de cliënt en jegens derden voor schade die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

9. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, zijn ingediend bij Berris Familierecht.

10. Tenzij uit de wet, jurisprudentie of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden teruggegeven. Het kopie-dossier wordt gedurende tenminste zeven jaren bewaard.

11. Berris Familierecht neemt deel aan de Geschillenregeling Advocatuur (www.sgc.nl).

12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zijn worden beslecht door de Rechtbank Den Haag.